MAZATLAN COMBAT CLUB

Jiu Jitsu / Kickboxing

669-160-8055

JIU Jitsu Mazatlan

Sean Alvarez "Jiu Jitsu"

Academia de Artes Marciales Mazatlan

PHYSICAL THERAPY & REHABILITATION of Mazatlan


Massage Therapy

Massage Therapy Mazatlan Mexico

For Physical Therapy : 52-669-114-3741

Email: [email protected]

whatsApp

669-114-3741

Mazatlan Combat Club & Rehabilitation

Jiu Jitsu Mazatlan

Class Schedule


Jiu Jitu- Kickboxing -Functional Training -

Yoga - Pilates


December 2019

Functional Training Mazatlan

Mon

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids / Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers / Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Tues

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids / Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers / Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Wed

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids / Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers / Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Thurs

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids / Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers / Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Fri

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids /Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers /Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Sat

6AM – 7AM

Functional Training

Kickboxing

7AM – 8AM

Functional Training

Kickboxing

Jiu Jitsu

8AM – 9AM

Functional Training

Jiu Jitsu

9AM – 10AM

Functional Training

Yoga

10AM – 11AM

Functional Training

Pilates

11AM – 12PM

Personal Training

12PM – 4PM

Personal Training

Open Training

4PM – 5PM

Personal Training

Kids /Ninos Jiu Jitsu

5PM – 6PM

Personal Training

Teenagers /Jiu Jitsu

6PM – 7PM

Functional Training

Beginner Jiu Jitsu Woman

Self-Defense

7PM – 8PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

8PM – 9PM

Functional Training

Adult Jiu Jitsu

Sun